Revizio aplikace

Spravujte Vaše revízie jednoducho a rýchlo

Revizio je informačný systém na evidenciu protokolov o odborných prehliadkach a skúškach.

Čo je REVIZIO a čo Vám poskytuje

Správa prevádzkovateľov

Správa prevádzkovateľov

Bytové družstvá alebo iné subjekty prevádzkujúce správu sídlisk a bytových jednotiek sa v systéme spravujú pomocou jednoduchých formulárov a každá zmena informácii o nich sa automaticky prevedie aj do všetkých priradených výťahov a ich protokolov.

Správa revizií

Správa revizií

Odborné prehliadky a revízne skúšky vykonané na výťahoch sú zavevidované v ich revíznych knihách, pričom sú zatriedené do jednotlivých rokov, vďaka čomu je jednoduché dohľadať ktorýkoľvek protokol v histórii.

Evidencia výťahov

Evidencia výťahov

Pridávanie a správa výťahov jednotlivých bytových družstiev a iných prevádzkovateľov je intuitívne a vďaka predvytvoreným zoznamom charakteristík výťahov veľmi rýchle a pohodlné.

Tlač protokolov

Tlač protokolov

Vytvorené protokoly o odborných prehliadkach a revíznych skúškach môžete po dokončení ľahko vytlačiť alebo vyexportovať do vlastného archívu vo formáte pdf.

Kniha kontrol výtahu

Kniha kontrol výtahu

Každý výťah má automaticky vytvorenú vlastnú knihu kontrol a revízii, ktorá je v súlade so všetkými pravidlami stanovenými normou STN 27 4007.

Evidencia užívateľov

Evidencia užívateľov

V systéme môžete jednoduchým a prehľadným spôsobom spravovať zoznamy výťahových technikov, servisných technikov, dozorcov výťahov, pracovníkov obsluhy ako aj zamestnancov jednotlivých prevádzkovateľov a bytových družstiev.

REVIZIO v číslach

34
rokov skúseností
87
spravovaných prevádzkovateľov
299
evidovaných výťahov
8 309
vykonaných revizií
5min
rýchlosť vydania
protokolu